Podatnik

Uogólniając podatki płaci każdy obywatel, jednakże, aby wiedzieć, czy jest się zobowiązanym do takiego działania, trzeba wiedzieć, czy jest się podatnikiem. Podatnik to osoba spełniająca pewne kryteria, bez których nie ma prawa, lub możliwości regulowania opłat. Jest to osoba, która posiada numer identyfikacji podatkowej NIP, ujawnia źródła przychodu, oblicza wysokość podatku, składa deklaracje podatkowe, opłaca podatek w terminie, miejscu i wysokości oznaczonym przez ustawę, przechowuje dokumenty na podstawie, których ustalono wysokość podatku, odliczeń i ulg, udostępnia te dokumenty na żądanie organu podatkowego, udziela informacji i wyjaśnień organom podatkowym, udostępnia w trakcie kontroli podatkowej pomieszczeń wykorzystywanych do uzyskania dochodu, zgłasza w terminie organom podatkowym zmiany w stanie faktycznym, sporządza, na żądanie organu podatkowego, na własny koszt, tłumaczeń dokumentów obcojęzycznych, określające wysokość podatku takich jak faktury, umowy i inne dokumenty.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.